Документы и доклады

Поиск / просмотр документов


  

Уточнить:

Даты — c и до

Подробнее +
Подробнее +
  • Показывает 1 - 20 из 624 результаты
  • Показать результаты группами
  • 10
  • 20
  • 50
Загрузка в Excel [x]
Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Вьетнамский)

Рабочие документы 135742 APR 01, 2019

Hoang,Dung Anh; Lam,Yin Yin; Amos,Paul; Reddel,Paul; Phuong,Pham Thi; Phuong Hien,Nguyen Thi

Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Вьетнамский)

Рабочие документы 135753 APR 01, 2019

Lam,Yin Yin; Sriram, Kaushik; Khera, Navdha Английский

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Đánh giá chiến lược môi trường và xã hội (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5219 MAR 01, 2019

Vietnam Английский

Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Вьетнамский)

Рабочие документы 133788 JAN 23, 2019

Gerner,Franz; Giblett,Mark Alexander; Alatabani,Alwaleed Fareed; Behrend,Oliver Patrick; Eckardt,Sebastian; Santley,David John Английский

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 3) : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự Án Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 JAN 01, 2019

Vietnam Английский

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Khung Quản Lý Môi Trường Và Xã Hội (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5058 JAN 01, 2019

Vietnam

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Indigenous Peoples Plan : Khung Kế Hoạch Dân Tộc Thiểu Số (Вьетнамский)

План развития коренных народов SFG5072 JAN 01, 2019

Vietnam Английский

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Quy Trình (Вьетнамский)

План переселения SFG5044 JAN 01, 2019

Vietnam Английский

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Вьетнамский)

План переселения SFG5059 JAN 01, 2019

Vietnam Английский

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Вьетнамский)

План переселения SFG5140 JAN 01, 2019

Vietnam Английский

Taking Stock: An update on Vietnam's recent economic developments - Special focus: Facilitating Trade by Streamlining and Improving the Transparency of Non-Tariff Measures (Вьетнамский)

Рабочие документы 132828 DEC 01, 2018

Английский

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Вьетнамский)

План переселения SFG5011 DEC 01, 2018

Vietnam Английский

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment (Vol. 3) : Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho thành phố Yên Bái - Tiểu dự án tỉnh Yên Bái (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5020 DEC 01, 2018

Английский

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment (Vol. 4) : Đánh giá tác động môi trường và xã hội đối với tiểu dự án Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5020 DEC 01, 2018

Английский

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment : Đánh giá tác động môi trường và xã hội cho tiểu dự án Gia Gia - tỉnh Thanh Hóa (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5020 DEC 01, 2018

Английский

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 4) : Kế Hoạch Tái Định Cư Cho Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 DEC 01, 2018

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự án Gia Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 DEC 01, 2018

Vietnam Английский

Vietnam Economic Policy Framework (Вьетнамский)

Рабочие документы 133583 DEC 01, 2018

Английский

Food Safety Toolkit (Вьетнамский)

Рабочие документы 131339 OCT 01, 2018

Английский, Русский, Французский

Food Safety Toolkit (Vol. 2) : HACCP Template (Вьетнамский)

Рабочие документы 131339 OCT 01, 2018

Английский, Русский, Французский

Наименование проекта Дата подготовки документа Номер отчета Типу документа Документ доступен на
Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 135742 Рабочие документы
Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 135753 Рабочие документы Английский
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Đánh giá chiến lược môi trường và xã hội (Вьетнамский)
Подробнее +
MAR 01, 2019 SFG5219 Оценка состояния окружающей среды Английский
Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 23, 2019 133788 Рабочие документы Английский
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 3) : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự Án Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5012 План переселения Английский
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Khung Quản Lý Môi Trường Và Xã Hội (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5058 Оценка состояния окружающей среды
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Indigenous Peoples Plan : Khung Kế Hoạch Dân Tộc Thiểu Số (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5072 План развития коренных народов Английский
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Quy Trình (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5044 План переселения Английский
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5059 План переселения Английский
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5140 План переселения Английский
Taking Stock: An update on Vietnam's recent economic developments - Special focus: Facilitating Trade by Streamlining and Improving the Transparency of Non-Tariff Measures (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 132828 Рабочие документы Английский
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 SFG5011 План переселения Английский
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment (Vol. 3) : Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho thành phố Yên Bái - Tiểu dự án tỉnh Yên Bái (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 SFG5020 Оценка состояния окружающей среды Английский
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment (Vol. 4) : Đánh giá tác động môi trường và xã hội đối với tiểu dự án Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 SFG5020 Оценка состояния окружающей среды Английский
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment : Đánh giá tác động môi trường và xã hội cho tiểu dự án Gia Gia - tỉnh Thanh Hóa (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 SFG5020 Оценка состояния окружающей среды Английский
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 4) : Kế Hoạch Tái Định Cư Cho Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 SFG5012 План переселения
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự án Gia Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 SFG5012 План переселения Английский
Vietnam Economic Policy Framework (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 133583 Рабочие документы Английский
Food Safety Toolkit (Вьетнамский)
Подробнее +
OCT 01, 2018 131339 Рабочие документы Английский, Русский, Французский
Food Safety Toolkit (Vol. 2) : HACCP Template (Вьетнамский)
Подробнее +
OCT 01, 2018 131339 Рабочие документы Английский, Русский, Французский